+48 58 333 11 17 info@magazynnaszczycie.pl
Zaloguj się
Zaloguj się

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Magazynnaszczycie.pl”

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb dokonywania zakupów w sklepie internetowym „Magazynnaszczycie.pl”, działającym pod adresem URL: http://www.magazynnaszczycie.pl (zwanym dalej „Sklepem”), w szczególności prawa przysługujące Kupującemu, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży i składania reklamacji, sposób wykonywania przysługującemu Kupującemu prawa odstąpienia od umowy, a także pozostałe prawa i obowiązki Stron związane z zawartymi umowami.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę Event Concept Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach, Aleja W. Korfantego 35, 40-005 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem NIP: 6342869514 oraz Regon: 365020020 – zwaną dalej „Sprzedawcą”.

3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznajązdolność prawną, dokonująca zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 2. Towar/Towary – produkt(y) oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie;
 3. Cena – wyrażona w pieniądzu wartość Towaru, umieszczona każdorazowo przy danym Towarze;
 4. Zamówienie – złożone przez Kupującego oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży oznaczonych Towarów, złożone w Sklepie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu wymagany jest dostęp do Internetu oraz urządzenie z zainstalowanąprzeglądarką internetową w najnowszej wersji lub dedykowaną aplikacją w jej najnowszej wersji (w razie korzystania z Serwisu na urządzeniach elektronicznych innych niż komputer).

5. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu i złożenie zamówienia. 

II. OFERTA PRODUKTOWA

1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej Sklepu.

2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów Towarów objętych tą formą sprzedaży.

3. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają takąmożliwość.

4. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych Towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć Towarów zamówionych przed ich wprowadzeniem.

6. Ceny poszczególnych Towarów nie uwzględniają kosztów ich dostarczenia do miejsca wskazanego przez Kupującego.

7. Sprzedawca oświadcza, iż Towary stanowiące przedmiot oferty Sklepu, są Towarami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych, a także, że zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie danego Towaru, Sprzedawca może oferować Towary używane bądź serwisowane.

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zakupy w sklepie realizowane są na podstawie składanych przez Kupującego Zamówień.

2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.magazynnaszczycie.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 58 333 11 17 lub pocztą elektroniczną pod adresem prenumerata@magazynnaszczycie.pl. Koszty związane z korzystaniem ze środków porozumiewania się na odległość wykorzystywanych przez Kupujących w celu zawarcia umowy, ponoszone są przez Kupującego zgodnie z taryfą operatora, z którego usług korzysta.

3. Zamówienie składa się z następujących czynności Kupującego:

 1. wybór rodzaju Towarów spośród Towarów prezentowanych na stronach Sklepu, a także ich ilości;
 2. dodanie wybranych Towarów do „koszyka”,
 3. ewentualne wpisanie posiadanego kodu rabatowego;
 4. wybór formy płatności i sposobu dostawy;
 5. wybór opcji „przejdź dalej”;
 6. w przypadku składania Zamówienia bez zakładania konta – podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia (e-mail, imię i nazwisko, kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer domu, numer telefonu);
 7. dokonanie pozostałych czynności niezbędnych do realizacji Zamówienia (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu);
 8. w przypadku Kupujących niebędących konsumentami – podanie swojego numeru NIP;
 9. wybór opcji „przejdź dalej”;
 10. dokonywanie dalszych czynności zgodnie z pojawiającymi się na ekranie komunikatami.

4. Ostateczny koszty zamówienia obejmuje sumę Ceny zamówionych Towarów i kosztów ewentualnej dostawy. Koszt dostawy Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej określany jest każdorazowo przy wyborze tej opcji.

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany wcześniej adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia. Kupujący, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie Zamówienia obejmujące wszystkie istotne elementy dokonanych zakupów – rodzaj i ilość zamówionego Towaru, cenę Towaru, koszt przesyłki oraz adres dostawy i dane Kupującego.

III. ZAKŁADANIE KONTA

1. W celu sprawniejszego korzystania z funkcjonalności Sklepu, Kupujący może założyć osobisty profil w serwisie Sklepu – zwany dalej „Profilem”.

2. Założenie Profilu następuje poprzez rejestrację dokonywaną za pośrednictwem strony internetowej Sklepu z wykorzystaniem utworzonego w tym celu formularza rejestracyjnego.

3. Podczas rejestracji, w celu założenia Profilu niezbędne jest podanie przez Kupującego swoich danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, a także adresu e-mail. Kupujący ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe oraz aktualny, aktywny adres e-mail.

4. Po rejestracji, Kupujący otrzymuje link aktywacyjny do Profilu, przesyłany na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail, którego kliknięcie powoduje aktywację Profilu.

5. Po założeniu Profilu, Kupujący uzyskuje dostęp do swojego Profilu po zalogowaniu się w serwisie Sklepu za pomocą loginu oraz hasła, wybranych i ustalonych podczas rejestracji Profilu.

6. Jeden Kupujący ma prawo prowadzić wyłącznie jeden Profil w ramach serwisu Sklepu.

7. Kupujący może usunąć Profil w każdej chwili bez podania przyczyn, usuwając dane samodzielnie przez skorzystanie z odpowiedniej sekcji ustawień serwisu, bądź poprzez zgłoszenie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy. Dane Kupującego zostaną usunięte niezwłocznie od chwili zgłoszenia.

IV. PŁATNOŚĆ

1. Przy składaniu Zamówienia Kupujący, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, dokonuje wyboru sposobu dostarczenia zamówionych Towarów oraz sposobu realizacji płatności.

2. Płatność może być zrealizowana przez Kupującego w następujący sposób:

 1. płatność zrealizowana w formie przedpłaty przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 2. płatność przy odbiorze,
 3. płatność przy użyciu karty kredytowej:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

3. Sprzedawca umożliwia Kupującym dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24.pl.

V. REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie będzie realizowane wyłącznie na podstawie prawidłowo złożonego Zamówienia, a w razie złożenia go telefonicznie lub pocztą elektroniczną - tylko w razie podania wszystkich informacji niezbędnych do realizacji Zamówienia.

2. Przyjęcie do realizacji Zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku Zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu Zamówienia,

b) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie Sklepu zostanie zaksięgowana wpłata należności za zamówiony Towar,

c) w przypadku Zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.

3. W przypadku niedostępności wszystkich lub części Towarów objętych Zamówieniem w magazynie Sprzedawcy lub u producenta, Kupujący jest informowany niezwłocznie o stanie swojego Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia i zwrot ceny).

4. Zamówienia złożone do godz. 10:00 będą ekspediowane w tym samym dniu roboczym, a ich doręczenie nastąpi następnego dnia roboczego. Zamówienia które zostaną złożone po 10:00 zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. Oznacza to, że zamówienia złożone w poniedziałek do godz. 12:00 zostaną wysyłane w poniedziałek i realizowane we wtorek. Zamówienia złożone w poniedziałek po godz. 15:00 mogą zostać wysłane we wtorek i doręczone w środę. Zamówienia złożone w piątek do godz. 12:00 będą wysyłane w piątek i doręczane w poniedziałek zaś zamówienia złożone w piątek po godz. 15:00 mogą zostać nadane w poniedziałek, a ich doręczenie nastąpi we wtorek.

5. Szacowany przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi do 48h i dotyczy statystycznie ok. 95% wszystkich ekspediowanych przesyłek. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 72h i dotyczy ok. 5% przypadków. O nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę Kupujący zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć, nie więcej jednak niż do 30 dni od daty złożenia Zamówienia. W takim wypadku Kupujący informowany jest telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym czasie realizacji Zamówienia.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od zawartej umowy (zrezygnować z dokonanych zakupów) bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 5 i ust. 7 niniejszego działu.

2. Warunkiem skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego działu, jest zgłoszenie faktu odstąpienia od umowy Sprzedawcy w terminie 14 dni od chwili dostarczenia przesyłki Kupującemu. W celu odstąpienia od umowy Kupujący będący konsumentem może skorzystać z formularza odstąpienia, przesłanego na jego prośbę na wskazany adres e-mail.

3. Do zachowania 14 dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 wyżej, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zamówionego Towaru w całości, w stanie zupełnym i nieuszkodzonym. Zwrot Towaru powinien następie niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, do magazynu Sprzedawcy znajdującego się w Katowicach przy ulicy Korfantego 35.

5. W związku z dokonanym odstąpieniem od umowy, Kupujący ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego przez siebie Towaru. 

6. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów niewykraczające poza najtańsze, zwykłe koszty dostarczenia oferowane przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub do chwili dostarczenia przez Kupującego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych Towarów, będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania zakupionych Towarów.

11. Kupujący traci uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeżeli w przewidzianym do odstąpienia terminie wykorzystał Towar w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Przepisy niniejszego działu nie dotyczą Kupujących niebędących konsumentami. Przepisy niniejszego działu nie dotyczą towarów umieszczonych w zakładce PRASA.

VII. REKLAMACJE I GWARANCJA

1. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej zamówionego Towaru, za która Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedawcy o występującej wadzie, załączając opis występujących wad.

2. Opis stwierdzonych wad powinien zwierać informacje oraz okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności: rodzaj i datę stwierdzenia wady, żądanie Kupującego dotyczące sposobu rozpatrzenia reklamacji, a także dane kontaktowe składającego reklamację.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listem poleconym na dane adresowe Sprzedawcy.

4. Poza zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Kupujący winien przesłać Sprzedawcy reklamowany Towar.

5. Podstawą zgłoszenia reklamacyjnego jest dokument zakupu (Faktura VAT lub paragon), zaś w przypadku dostarczenia Towaru za pośrednictwem kuriera (w przypadku uszkodzeń mechanicznych Towarów lub niekompletności Zamówienia) – dodatkowo także protokół sporządzony przez kuriera.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.

7. W przypadku uznania reklamacji, koszty związane z reklamacją, dokonaną naprawą lub wymianą ponoszone są przez Sprzedawcę.

8. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia Towaru wynikłe z winy Kupującego lub innych osób trzecich – w tym naturalne zużycie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne (obicia, otarcia, dziury) powstałe w wyniku użytkowania Towaru, a także wynikłe ze złego dopasowania Towaru, jego niewłaściwego użytkowania i konserwacji, jak również inne wady powstałe w wyniku nieprawidłowego (sprzecznego z instrukcją) zamontowania Towaru.

9. Wszystkie Towary objęte są gwarancją ich producenta, chyba że co innego wynika z treści oferty.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1, Składając Zamówienie, Kupujący wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych, wskazanych w formularzu Zamówienia. Zgoda taka jest dobrowolna, jednakże jej brak uniemożliwia zawarcie umowy i realizację Zamówienia.

2. Kupujący, za pośrednictwem odrębnego formularza, może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Wyrażenie takiej zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

3. Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda udzielana jest przez Kupującego poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzy rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego przez niego Sklepu zostały zawarte w Polityce prywatności.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie informacje tekstowe, opisy Towarów oraz ich zdjęcia, a także wzory tapet, logotypu i inne dane znajdujące się na witrynie sklepu www.magazynnaszczycie.pl, prowadzonym przez Sprzedawcę, są chronione prawami autorskimi.

2. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania, a także używania do celów handlowych w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób oraz wykorzystywania do prezentacji na innych stronach internetowych treści wskazanych w ust. 1 bez zgody Sprzedawcy.

3. Znaki towarowe użyte na witrynie internetowej Sklepu są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa (i związanej z tym konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów) lub funkcjonalności Serwisu.. Zmiany takie nie mogą naruszać jednakże praw Kupujących wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem takich zmian.

2. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca informuje aktualnych Kupujących za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej. W razie odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu internetowego zaistniałych z przyczyn technicznych lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego albo częściowego wyłączenia lub zmiany sposobu funkcjonowania Sklepu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonego przezeń Sklepu – w celu jego ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji, bez uprzedzania o tym Kupujących.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów wynikłych na tle zawarcia lub realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 

6. Kupujący, akceptując i potwierdzając zamówienia, jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia.

7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta